Hradčanské rozhraní Testovací plánování

Vítejte na stránkách Testovacího plánování – Hradčanské rozhraní. V současné době probíhá přípravná fáze testovacího plánování. Níže uvádíme základní informace o procesu a jak se do něj může veřejnost zapojit.


Co je testovací plánování?

Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování. Jde o neformální plánovací proces založený na spolupráci, který zahrnuje aktivní účast hlavních aktérů rozvoje území. Tato metoda městského plánování pochází z Rakouska a je velmi oblíbená zejména ve Švýcarsku.

Během několika fází si všechny zúčastněné strany postupně vytvářejí společnou představu o základních parametrech rozvoje území. Výsledkem je dohoda klíčových aktérů o hlavních parametrech rozvoje území a dalších krocích vedoucích k realizaci projektu. 

Testovací plánování se používá v situacích, kdy je zamýšlený program nové zástavby velmi komplexní, například z důvodů složité dopravní infrastruktury (železniční uzel) nebo v případě potenciálních konfliktů mezi klíčovými zúčastněnými stranami, kdy se dosažení konsensu o parametrech rozvoje standardní cestou ukazuje jako náročné. 

Proč není vyhlášena architektonická soutěž?

Pro úspěch architektonické soutěže je důležité dobře připravené zadání, na kterém mají shodu jak samospráva, vlastník a investor ale i další hlavní aktéři rozvoje řešeného území. Takové shody bylo dosaženo například na zadání pro nedávno konanou mezinárodní architektonickou soutěž na 4. kvadrant Vítězného náměstí. 

V případě Hradčanského rozhraní však není možné takové zadání sestavit. Rozvoj této lokality je již dvě desetiletí v patové situaci. Současný územní plán neposkytuje jasné vodítko ohledně morfologie rozvoje lokality a není k dispozici ani žádná stranami přijatelná zastavovací studie.

Proto byl zvolen postup testovacího plánování, který při porovnávání různých alternativních scénářů rozvoje lokality umožní poradnímu výboru formulovat zásady rozvoje lokality. Účast samosprávy i vlastníka v poradním výboru a zapojení místní komunity by pak mělo zajistit, aby výsledkem byla široce sdílená vize rozvoje. 

Jak bude probíhat testovací plánování?

Mezi hlavní zásady procesu testovacího plánování patří:

  • zástupci města, městské části a vlastníka sdružení v řídící skupině se dohodnou na hlavních parametrech procesu a nominují zástupce do Poradního výboru
  • poradní výbor je složen jako porota soutěže dle pravidel České komory architektů, má 4 nezávislé a 3 závislé členy, 
  • v pracovní skupině připravují experti IPR Praha, MČ Praha 6, NPÚ a Správy železnic podklady pro testovací plánování, následně se účastní všech workshopů,
  • čtyři multidisciplinární projekční týmy pracují souběžně v nesoutěžním prostředí,
  • všechny týmy jsou odměněny, kombinace jejich návrhů do společného výkresu v závěrečné fázi je možná, 
  • veřejnost, například sousedé, se mohou zúčastnit vybraných akcí nebo se zapojit do konzultačního procesu,
  • na závěr poradní výbor formuluje doporučení pro rozvoj lokality, která jsou následně schválena orgány samosprávy jako dohoda o rozvoji území.

Jak se můžete zapojit? 

A. Před začátkem testovacího plánování

V úterý 14.května proběhlo sousedské setkání nad mapou ve stanu na pozemku v řešeném území. Cílem bylo mapovat hodnoty a problémy současného stavu. Celkem se zúčastnilo více než 60 občanů.

Veřejnost se do procesu mohla zapojit také pomocí online dotazníku Maptionnaire, který byl přístupný od 8. do 23. května.

Všechny komentáře ze setkání nad mapou a online dotazníku byly vyhodnoceny a zpracovány do zprávy ze zapojení veřejnosti, kterou naleznete zde.

B. Během testovacího plánování

Přijďte na konzultaci konceptů projekčních týmů, kde si budete moci prohlédnout modely připravené čtyřmi týmy, porovnat jejich řešení a diskutovat o nich s architekty. Konzultace se budou konat ve stanu na pozemku v řešeném území v těchto termínech: 

1. kolo – středa 26. června 16:00 – 19:00

2. kolo – čtvrtek 12. září 16:00 – 19:00

Vaše komentáře ke každému návrhu budou zaznamenány a předány poradnímu výboru. 

Kontakt

Fausto Prezioso
ONplan
prezioso@onplanlab.com
+420 251 642 515

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Lordship ONPlan lab